Sprache der Dinge no 2


Sprache der Dinge no 2
Zeichnung

Sprache der Dinge no 1


Sprache der Dinge no 1
Zeichnung

Sprache der Dinge no 3


Sprache der Dinge no 3
Zeichnung

Sprache der Dinge no 4


Sprache der Dinge no 4
Zeichnung

Sprache der Dinge no 5


Sprache der Dinge no 5
Zeichnung

Sprache der Dinge no 6


Sprache der Dinge no 6
Zeichnung

Sprache der Dinge no 7


Sprache der Dinge no 7
Zeichnung

Sprache der Dinge no 8


Sprache der Dinge no 8
Zeichnung

Sprache der Dinge no 9


Sprache der Dinge no 9
Zeichnung

Sprache der Dinge no 10


Sprache der Dinge no 10
Zeichnung

Auf der Suche… n01


Auf der Suche… n01
Zeichnung

Auf der Suche… n02


Auf der Suche… n02
Zeichnung

Auf der Suche… n03


Auf der Suche… n03
Zeichnung

Auf der Suche… n04


Auf der Suche… n04
Zeichnung

Auf der Suche… n05


Auf der Suche… n05
Zeichnung

Auf der Suche… n06


Auf der Suche… n06
Zeichnung

Auf der Suche… n07


Auf der Suche… n07
Zeichnung

Auf der Suche… n08


Auf der Suche… n08
Zeichnung
© Copyright Sabina Bleul